Aktualności
Unia Europejska
Programy pomocowe
Negocjacje
Polska w Unii
Phare 2000 - formularze


Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M AKingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednymUnia Europejska
Radek / 30.09.2002 14:42


FINANSE I BUDŻET

Ponieważ państwa unijne przekazały na szczebel ponadpaństwowy pewną część kompetencji zarezerwowanych zwykle dla rządów narodowych, konieczne było utworzenie wspólnego budżetu, z którego byłyby one finansowane. Działalność Unii Europejskiej finansowana jest z trzech funduszy:
- Budżet ogólny (general budget) – odgrywa najważniejszą rolę w finansowaniu działalności Unii. Stanowi około 98% całego jej budżetu. Finansuje większość zadań realizowanych przez Wspólnoty, między innymi Wspólną Politykę Rolną a także wydatki administracyjne instytucji unijnych. Budżet ogólny nie finansuje dwóch nowych filarów UE związanych ze wspólną polityką zagraniczną i polityką obronną oraz współpracą w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
- Budżet operacyjny EWWiS (operating budget) - jest to część budżetu EWWiS, która nie została włączona do budżetu podstawowego. Wynika to z postanowień Traktatu Paryskiego, który gwarantuje autonomię finansową EWWiS. Ponieważ traktat ten wygasa w 2002 roku, działalność finansowana z tego źródła zostanie włączona, w określonym zakresie, do budżetu ogólnego. Z budżetu operacyjnego finansowane są programy restrukturyzacyjne, pomoc socjalna dla pracowników zatrudnionych w sektorach węglowym i stalowym, działalność badawczo rozwojowa, kredyty dla przedsiębiorstw sektora węgla i stali. Dochody stanowią wpływy z tytułu podatku nakładanego na producentów węgla i stali oraz dochody z operacji własnych, np. odsetki od pożyczek udzielanych z własnych funduszy.
- Europejski Fundusz Rozwoju (European Development Fund) - powstał w 1959 r. i od początku istnienia jest prowadzony niezależnie od pozostałych budżetów Wspólnoty. Powstaje na bazie bezpośrednich wpłat państw członkowskich. Wykorzystywany jest na udzielanie pomocy krajom Afryki, Karaibów i Pacyfiku w ramach Konwencji z Lomé.

Działalność Unii Europejskiej finansowana jest również ze źródeł pozabudżetowych, do których należą przede wszystkim działalność pożyczkowa prowadzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz działalność pożyczkowa Komisji Europejskiej na międzynarodowych rynkach finansowych. Środki uzyskiwane w ten sposób przez Komisję przeznaczone są na dofinansowanie działalności EWWiS, Euroatomu oraz na pomoc finansową dla krajów trzecich. Zadaniem EIB jest natomiast udzielanie pożyczek krajom członkowskim w celu wspierania realizowanych wspólnie polityk oraz finansowanie inwestycji o priorytetowym znaczeniu dla Unii jako całości, zwłaszcza w jej słabiej rozwiniętych regionach. EIB udziela pożyczek również podmiotom spoza UE, na podstawie umów zawartych między Wspólnotą a poszczególnymi krajami (np. Polską) czy grupami krajów.

Struktura budżetu

Dochody budżetowe
System zasobów własnych tworzą:
- opłaty rolne – opłaty pobierane przy imporcie towarów w ramach wspólnego rynku oraz tzw. składki cukrowe pobierane z tytułu produkcji i magazynowania cukru oraz izoglukozy.
- cła – cła pobierane od wartości towarów importowanych z krajów trzecich, na obszar wspólnego rynku wewnętrznego w ramach wspólnej taryfy
- podatek od wartości dodanej VAT – wpłaty z tego tytułu pobierane są na podstawie określonej jednolitej stawki VAT, która w chwili obecnej wynosi 1%.
- „czwarte źródło” (bezpośrednie wpłaty krajów członkowskich) – wartość ta jest dzielona pomiędzy poszczególne kraje członkowskie proporcjonalnie do ich udziału w PNB Unii Europejskiej.

Wielkość zasobów własnych budżetu nie może przekroczyć pewnej odgórnie ustalonej wartości, która obecnie wynosi 1,27% PNB Unii. Jest to równocześnie ograniczenie dla wydatków budżetu.
Wpłaty poszczególnych krajów do budżetu Unii są różne. Największy udział w finansowaniu budżetu ogólnego mają Niemcy, Francja i Wielka Brytania, które razem z Austrią, Finlandią i Szwecją tworzą grupę płatników netto (wpłacają do budżetu więcej niż otrzymują w procesie jego realizacji). Pozostałe kraje są beneficjantami netto.

Wydatki budżetu UE

Do priorytetów polityki budżetowej zalicza się: finansowanie działalności UE, pokrywanie wydatków administracyjnych, finansowanie polityki rolnej, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych i innych polityk (m.in. społecznej, regionalnej, względem państw kandydujących itp.). Wydatki budżetowe Unii dzieli się na:

a) obligatoryjne – (około 45% budżetu) wynikające z traktatów, które UE podpisała i wszystkich wynikających z nich zobowiązań prawnych i przepisów – przeznaczone są głównie na rolnictwo, realizowane przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnictwa (FEOGA). To Unia prowadzi politykę rolną, a nie kraje członkowskie, jest to polityka totalnie protekcjonistyczna, centralnie sterowana i zarządzana.
FEOGA dzieli się na:
- sekcję gwarancji – (ok. 90% Funduszu) dopłaty do nadwyżek rolnych
- sekcję orientacji – (ok. 10% Funduszu) wydatki nieobligatoryjne
decydujący głos w wydatkach obligatoryjnych ma Rada UE

b) nieobligatoryjne – ok. 55% budżetu
- fundusze strukturalne (ok. 34 – 35% budżetu)
- Europejski Fundusz Socjalny (ESF) – pomoc społeczna, zatrudnienie
- Sekcja Orientacji FEOGA – dofinansowania dla rolników w celu rozszerzenia funkcji gospodarstw rolnych, przekształcenia gospodarstw rolnych w gospodarstwa agroturystyczne itp.
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
- Fundusz spójności (CF) – przyznawany na wyrównanie poziomu rozwoju regionów słabiej rozwiniętych (np. Hiszpania, Portugalia)
- Instrument Finansowej Orientacji Rybołówstwa (FIFG) – dofinansowanie połowów
- Badanie i rozwój technologii (ok. 6,5% budżetu)
- Energia
- Ochrona środowiska
- Edukacja, kultura, ochrona zdrowia {polityka wewnętrzna UE}
- Polityka zewnętrzna UE (ok. 3,5% budżetu) – pomoc dla krajów trzecich, pomoc humanitarna
- Administracja UE (ok. 5% budżetu)
decydujący głos w wydatkach nieobligatoryjnych ma Parlament UE<< Poprzednia strona | 1 | 2 | 3 | < 4 > | 5 | Następna strona >>

[ | ]


Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdaniaGRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Monety numizmatyka